До змісту

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ

     О. О. Нестуля,
ректор Вищого навчального закладу Центральної спілки споживчих товариств України «Полтавський університет економіки і торгівлі»

СУСПІЛЬНА МІСІЯ ГАЛУЗЕВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(До 50-річчя Полтавського університету економіки і торгівлі)

Особливістю розвитку вищої освіти України радянського періоду був її переважно галузевий характер, що проявлялося у створенні та забезпеченні освітньої діяльності в системі міністерств педагогічних, медичних, будівельних, металургійних, сільськогосподарських та інших інститутів, які готували кадри для виконання завдань, що стояли перед галузями, очолюваних цими міністерствами. Це ж стосується і споживчої кооперації України, фахівців для якої впродовж 50-и років готує Полтавський університет економіки і торгівлі.

Із здобуттям незалежності України та зміною засад соціально-економічної організації суспільного життя в діяльності навчального закладу, який 2001-го року отримав статус університету, а 2010-го – нову назву Вищий навчальний заклад Центральної спілки споживчих товариств України«Полтавський університет економіки і торгівлі», розпочинається новий період, який характеризується поширенням його освітньої діяльності не лише на задоволення галузевих, а й суспільних потреб. При цьому цей процес має досить високу динаміку, яка є свідченням правоти одного із засновників української споживчої кооперації Миколи Балліна, що кооперація має діяти не тільки в інтересах своїх членів, а й всього суспільства.

Цілком очевидно, що якби університет зосередився б тільки на задоволенні кадрових потреб споживчої кооперації, то він би не зміг досягти того піднесення кількісних і якісних показників його діяльності, які він всупереч кризовим та стагнаційним явищам має в сучасний період. Так, впродовж 1991–2011 років при зменшенні частки студентів, які навчалися за направленнями споживчих спілок, їх підприємств і організацій з із 86 до 6,3 відсотків, загальна чисельність студентів університету зросла із 5 336 до 11 045 чоловік, або вдвічі. Отже, виконання галузевим університетом суспільної місії було єдиним вектором його успішного розвитку. Проте щоб здійснити таку переорієнтацію потрібно було завоювати свій сегмент на ринку освітніх послуг, що могло бути досягнуто тільки створенням найкращих умов для навчання та його високою якістю.

 Першою із низки таких умов, що створювалися в університеті впродовж останнього двадцятиріччя, була диверсифікація напрямів освітньої діяльності. Якщо в 1990 році в ньому велася підготовка фахівців лише за 7 спеціальностями, то зараз вона проводиться за 13 напрямами, в рамках яких здійснюється підготовка іще за понад 30 фаховими спеціалізаціями. При цьому університет запропонував споживачам освітніх послуг такі напрями та обсяги фахової підготовки, які не могли бути освоєними лише в рамках галузевого замовлення. Тому сучасна підготовка фахівців за новими напрямами – «Інформатика», «Економічна кібернетика», «Торговельне підприємництво», «Готельно-ресторанна справа», «Управління персоналом і економіка праці», «Менеджмент організацій», «Міжнародна економіка» та інших, на 90-95 відсотків базується на замовленні освітніх послуг університету громадянами, підприємствами і організаціями державної, комунальної та приватної форм власності.

Іншим досягненням університету, що дозволяє йому успішно виконувати суспільну місію, є одне з найкращих в Україні інформаційне та кадрове забезпечення навчального процесу та наукових досліджень. Кілька цифр, які ілюструють ці досягнення: сьогодні локальна мережа університету, протяжність якої становить вже понад 60 км, об’єднує 35 комп’ютерних класів з 875 ПЕОЕМ, три електронні читальні зали з 160 ПЕОМ, 17 мультимедійних лекційних аудиторій та ще 370 комп’ютеризовані робочі місця в комп’ютерних класах, які в другій половині дня працюють в режимі електронних читальних залів. Великим сегментом локальної мережі є студентські гуртожитки, в яких до неї підключено понад 400 кімнат, де мешкають студенти. Та якою б важливою для реалізації комп’ютерно-мережевих технологій навчання не була ця матеріальна база, все ж головним є наявність електронних інформаційних ресурсів (наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників), навчальних програм, які широко використовуються студентами та викладачами і новітніх технологій навчального процесу. Сьогодні електронна інформаційна база вже налічує понад 18 тисяч монографій, наукових статей, підручників і навчальних посібників. Вона, через її велику інформаційну потужність і зручність користування через мережу Інтернет, стала досить важливим джерелом навчання та наукових досліджень студентів. В даний час університет знаходиться на тому рівні впровадження інноваційних навчальних технологій, коли дистанційні лекції, семінари, самостійна робота студентів, тестування їх знань, інтернет-конференції стають для більшості викладачів і студентів буденним явищем. Саме це мав на увазі начальник департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ярослав Болюбаш, який після прискіпливого вивчення змісту навчального процесу в ПУЕТ, записав у Книзі почесних гостей: «Вражений високим рівнем організації навчання в університеті як українського закладу, і гордий за його європейськість. У такому університеті можна навчатися не лише студентам, але й викладачам і керівникам університетів».

Зрозуміло, що досягнення університету в галузі впровадження інноваційних технологій навчання, які тричі відзначалися присвоєнням навчальному закладу звання «Лідер сучасної освіти» та врученням срібної і золотої медалей Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України, могли бути здобутими тільки завдяки невтомній праці понад 60 докторів наук, професорів та 345 кандидатів наук, доцентів, які становлять головну частину професорсько-викладацького складу 30 кафедр університету.

Іншою умовою досягнення високої якості освітньої діяльності університету, а відтак і суспільних запитів на його освітні послуги, стало те, що гуманітарна, загальноосвітня та професійна підготовка фахівців з кожного напряму (спеціальності) здійснюється на основі глибоких досліджень його наукових шкіл, які, базуючись на вітчизняних і світових наукових досягненнях, наповнюють зміст цієї підготовки необхідними для студентів найпередовішими науковими й технологічними знаннями. Це досягається завдяки дослідженням вчених 19 кафедральних та міжкафедральних наукових шкіл, результати яких публікуються у наукових збірниках університету, академічних наукових журналах та монографіях. Але головним для фахової підготовки є те, що вони стають основою змісту підручників і навчальних посібників для студентів, які підготовлено в університеті з усіх навчальних дисциплін. Так, тільки впродовж останніх чотирьох років в університеті тиражовані та розміщені на сайтах бібліотеки і кафедр 818 навчальних посібників з дисциплін, які вивчаються студентами першого-четвертих курсів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. У навчальному процесі широко використовуються наукові монографії і статті викладачів, більшість з яких видається університетським редакційно-видавничим відділом. Тільки за останні десять років побачили світ та використовуються у навчальному процесі понад 100 монографій та така ж кількість підручників і навчальних посібників, які рекомендовано Міністерством освіти і науки до вивчення в університетах України.

21 травня 2011 року Вищий навчальний заклад Центральної спілки споживчих товариств «Полтавський університет економіки і торгівлі» буде відзначати своє 50-річчя. Зародившись із потреб кадрового забезпечення споживчої кооперації, університет продовжує виконувати свою галузеву місію, а тому його ювілей – це свято всіх кооператорів України.  Та на це свято, яке традиційно відзначається в Полтаві на міському Співочому полі імені Марусі Чурай, разом з кооператорами прийдуть очільники міста та області, тисячі студентів і випускників, які працюють у різних секторах економіки і соціального життя. Їх єднання, яке стало наслідком виконання галузевим університетом суспільної місії, є однією з важливих умов подальшого зміцнення суспільної єдності нашого народу.

До змісту