До змісту

ПЕДАГОГІКА

Ю. В. Іванов,
кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Полтавського університету економіки і торгівлі

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема конкурентоспроможності, як одна з гострих проблем усіх підприємств та організацій, що працюють в ринковій економіці. Заклади вищої освіти споживчої кооперації України не лишилися осторонь і проблема їх конкурентоспроможності потребує досліджень, які і висвітлюються у даній роботі.

Ключові слова: конкурентоспроможність, вищі навчальні заклади, освіта, споживча кооперація.

В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности, как одной из острых проблем всех предприятий и организаций, которые работают в условиях рыночной экономики. Высшие учебные заведения потребительской кооперации Украины не остались в стороне и проблема их конкурентоспособности требует исследований, которые и представлены в данной статье.

Ключевые слова: конкурентоспособность, высшее учебное заведение, образование, потребительская кооперация.

The article deals with the problem of competitiveness as one of the critical problems of enterprises and organizations operating in market economies. Higher education institutions of consumer cooperatives in Ukraine stay not aside and the problem of their competitiveness requires research, which takes place in that article.

Освітні послуги є складовою ринку послуг. З переходом до ринкових відносин освітні послуги, як і послуги взагалі, почали новий етап формування і розвитку у конкурентному середовищі. Освітні послуги знаходиться під пильною суспільною увагою і позаринковим тиском. Це положення найбільш виразно проявляється у рамках політичних компаній, у яких питання суспільної освіти звичайно розглядається як елемент забезпечення національної безпеки, перспективи виживання і розвитку нації.

Приблизно до 90-х років дослідження тем конкуренції та конкурентоспроможності на ринку колишнього СРСР не мали сенсу взагалі. Ці терміни не використовувалися за радянських часів, а тому їх поява призвела до необхідності вивчення та впровадження в умовах сучасності. Поняття “конкуренція” відіграє провідну роль у функціонуванні ринкової економіки, а тому стало невід’ємною часткою ринкового середовища і необхідною умовою розвитку ринку України. Підвищення ролі конкуренції в економічному житті України і підтримання конкурентного середовища у державі стало однією з найважливіших задач державного регулювання економіки.

Враховуючи те, що проблема конкуренції не нова, дослідниками давно відпрацьовані такі питання, як поняття, суть конкуренції, форми і методи конкурентної боротьби та інше. Але більшість праць присвячені конкуренції у сфері торгівлі товарами і дуже мало проведено досліджень у сфері надання послуг, а тим більш сфери  освітніх послуг.

Поняття конкурентоспроможності освітніх послуг є багатобічним і відображає не лише аспекти діяльності навчального закладу, але і фактори, які здійснюють вплив на ринок освітніх послуг. Одним з найважливіших з цих факторів, на нашу думку є відношення споживачів освітніх послуг до навчального закладу. Враховуючи те, що вищі навчальні заклади мають широкий спектр видів діяльності, конкурентоспроможність їх послуг теж потрібно розглядати за багатьма критеріями. Такими можуть бути якість і ціна за спеціальностями, ефективність спеціальності на ринку праці, можливість працевлаштування, просування службовими сходами та ін. Конкурентоспроможність освітніх послуг автоматично буде впливати і на конкурентоспроможність вищого навчального закладу в цілому.

Деякі автори конкурентоспроможність вищого навчального закладу (ВНЗ) визначають як сукупність конкурентоспроможних послуг та сукупного конкурентного потенціалу ВНЗ [1].

Найбільш відповідний і правильний погляд на конкурентоспроможність вищого навчального закладу визначає її як сукупність конкурентоспроможності п’яти елементів діяльності ВНЗ: маркетингової, матеріально-технічної, фінансово-економічної, кадрової і конкурентоспроможності випускників. Серед яких маркетинг є найважливішим елементом у споживчій кооперації.

Перші чотири показники характеризують різницю між вищими навчальними закладами і лише конкурентоспроможність випускників є визначальним елементом, який показує конкурентоспроможність “готової продукції” – фахівця. Крім того, діяльність будь-якого підприємства направлена на кінцевий продукт, яким у сфері вищої освіти є випускник.

Розглядаючи особливості діяльності вищих навчальних закладів України ми можемо зазначити, що в ній вбачаються деякі ознаки корпорації, серед яких:

Споживча кооперація (СК) України є найбільш організованою і могутньою структурою за широтою охоплення населення в соціальній і господарській діяльності. Вона виступає як органічний структурний елемент економічної системи країни. Споживча кооперація виконує важливу функцію, наповнюючи товарні і грошові потоки між містом і селом.

Основна мета кооперативного суспільства – надання переваг своїм пайовикам, встановлення і підтримка з ними економічно взаємовигідних відносин, задоволення їх потреб. На відміну від комерційних структур, головний принцип діяльності споживчої кооперації – не отримання прибутку, а задоволення потреб пайовиків, інших сільських жителів.

Споживчу кооперацію також можна розглядати як корпоративну організацію, яка має значну матеріально-технічну базу, розгалужену по території України, а також власну мережу вищих навчальних закладів, яка складається з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації розміщених у кожному обласному центрі України та двох ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації: Львівська комерційна академія та Полтавський університет економіки і торгівлі (до 22 квітня 2010 р. Полтавський університет споживчої кооперації України). Враховуючи стрімкий розвиток конкурентного середовища у всіх галузях народного господарства, ВНЗ СК також потребують суттєвої роботи спрямованої на покращення свого конкурентного становища [2].

Враховуючи той факт, що одним з визначальних факторів конкурентоспроможності вищих навчальних закладів є працевлаштування, можна зазначити, що споживча кооперація у даному питанні має суттєві переваги перед іншими ВНЗ. Це обґрунтовується наявністю потужної розгалуженої структури підприємств різних галузей діяльності, що дозволяє вирішувати питання проходження практики та подальшого працевлаштування значної кількості випускників. Але у той же час дана конкурентна перевага не використовується ні підприємствами споживчої кооперації ні вищими навчальними закладами. Саме тому ми пропонуємо розглянути дані питання з точки зору формування конкурентоспроможності вищих навчальних закладів системи споживчої кооперації її підприємств та організацій.

По-перше, вищі навчальні заклади споживчої кооперації готують фахівців не лише для системи СК. Крім того, маючи свою структуру ВНЗ споживча кооперація робить державне замовлення лише на фахівців приблизно на 3-5 % від загального контингенту студентів даних закладів освіти. Це примушує керівництво ВНЗ приймати рішення про відкриття напрямів та спеціальностей на підготовку фахівців, які мають попит серед населення України і не приділяти значної уваги на попит підприємств і організацій системи споживчої кооперації.

По-друге, споживча кооперація не використовує у значній мірі науковий потенціал ВНЗ. Враховуючи існуючі проблеми розвитку споживчої кооперації слід було б залучити науковців вищих навчальних закладів для розробки можливих варіантів вирішення проблем та реалізації їх у життя, тим самим створивши додатковий фактор конкурентоспроможності для науковців вищих навчальних закладів системи споживчої кооперації.

По-третє, слід було б більш цілеспрямовано проводити роботу щодо проходження студентами ВНЗ практик на підприємствах СК. Це дозволило б, з одного боку – студентам отримати не лише практичні навички роботи, але й ознайомитися з особливостями роботи системи СК, а з іншого – підприємства та організації СК отримали б додаткову робочу силу з мінімальними витратами. Співпраця з керівниками ВНЗ дозволила б здійснити планування освітньої діяльності таким чином, щоб студенти-практиканти працювали на підприємствах СК більшу частину календарного року.

Наведений перелік можливих конкурентних переваг далеко не повний, але втілення їх у життя дозволить зайняти стійку конкурентну позицію вищим навчальним закладам системи СК на ринку освітніх послуг України, а підприємствам СК – на ринку товарів та послуг. Використання корпоративної переваги системи СК в цілому надасть можливість зайняти свою нішу на сучасному ринку і у більш повній мірі задовольняти потреби споживачів.


Література
  1. Борисова Ю. В., Тихомирова Н. В. Анализ конкурентоспособности вуза // Стандарты и качество. 2001. № 32. С. 58–61.
  2. Іванов Ю. В. Формування конкурентних переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. В. Іванов. – ПУСКУ, Полтава, 2008. – 178 с.
До змісту