СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ ТА АВТОРІВ

      

Шановні читачі та автори журналу „Українська кооперація”! Довготривала стагнація кризових процесів в економіці та соціальному житті свідчить про те, що вони не можуть бути подоланими тільки за рахунок нових, навіть великих, інвестицій і, що вихід із цього стану можливий лише за умови здійснення інституційних реформ. Проте визнання цієї тези більшістю науковців аж ніяк не визначає єдності їхніх поглядів на зміст цих реформ, на те, на базі яких інституційних цінностей вони мають бути проведені. Як і раніше у наукових дослідженнях і реальній політичній практиці переважає позиція прибічників здійснення трансформаційних перетворень переважно на основі цінностей класичного лібералізму, в яких кооперативний сектор економіки розглядається як другорядне і рудиментарне явище.

Поряд з цим усе більшої сили набирає голос дослідників, які піддають глибокій критиці сучасні ліберальні концепції економічних і соціальних реформ і пропонують рекомендації щодо подальшого розвитку країни на засадах теоретичних висновків соціальної економіки. Вони перетворилися в могутню течію сучасної економічної думки в країнах Європейського Союзу  та Північної Америки і стали теоретичним обґрунтуванням засад соціального суспільства. Визнаними осередками презентації наукових досліджень у сфері соціальної економіки в Україні стали наукові журнали „Социальная экономика” та „Економіка України”, на сторінках яких публікуються наукові статті з проблем становлення соціального суспільства, а сама кооперація розглядається як важлива складова становлення нових суспільних відносин на засадах партнерського володіння, користування і розпорядження власністю працівників. Про таке місце кооперації в системі суспільних відносин, що зараз створюються, свідчать і монографії та публікації вчених Інституту економіки та прогнозування, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Водночас наукові публікації, що вміщуються на сторінках названих часописів і видань наукових інститутів, є розпорошеними, що перешкоджає формуванню систематизованих знань з сучасних проблем кооперації не тільки у пересічного читача, а й науковців.

Тому започаткування та продовження видання наукового електронного журналу „Українська кооперація”, третій номер якого вмістив результати наукових досліджень авторів журналу, є досить позитивним явищем, яке сприяє тисячам кооператорів-практиків, пересічним громадянам, науковцям пізнати та відчути „передній край” наукових досліджень у галузі кооперації, здійснювати на основі наукових висновків і рекомендацій господарську та соціальну діяльність кооперативних підприємств, товариств і спілок. При цьому, на наш погляд, досить важливим завданням науковців є обґрунтування тези, що саме явище та закон кооперації (об’єднання) є висхідною умовою і найважливішими складовими будь-якої еволюції матерії та соціального розвитку. Слід переконливо довести, що у соціальній сфері закон кооперації не тільки рівнозначний законам індивідуалізму та конкуренції, але й переважає їх за ступенем суспільної прогресивності та місцем на шляху цивілізації.

Як відзначається в сучасних дослідженнях, у прогресивній соціальній еволюції, тобто в еволюції по лінії ускладнення систем, спостерігається тенденція зростання ролі закону кооперації.., який реалізується в економічній, соціальній, політичній і інших галузях*. Отже, мова йде про те, що критика соціалістичних деформацій кооперативних відносин, якою б продуктивною вона не була раніше, повинна поступитися місцем розробці сучасного змісту дієвих кооперативних відносин власності та ефективних механізмів кооперативного господарювання. Насамперед потребує зміни спрямування теоретичних досліджень, які слід зосередити не на відновленні класичних цінностей кооперації ХІХ-ХХ століть, а на обґрунтуванні практично значимих засад розвитку кооперації у ХХІ столітті, доказовості того, що цінності, на яких засновується кооперативний соціально-економічний уклад і які вже зараз активно запозичуються корпоративними законодавством і практикою, фактично впроваджуються у передових країнах та є прообразом суспільних відносин у постсоціалістичних суспільствах і державах, що розвиваються.

Значного посилення потребує науковий аналіз господарської діяльності кооперативних товариств і спілок, вироблення дієвих рекомендацій з питань організаційно-кооперативної роботи, використання в кооперативних відносинах засад членства, які є звичною практикою в діяльності кооперативів європейських країн. Таким же актуальним є завдання з вивчення і використання в Україні європейського досвіду участі кооперативних товариств і спілок у соціальному діалозі, насамперед з органами державної влади та місцевого самоврядування. Нарешті, є досить важливим вироблення наукових рекомендацій щодо вдосконалення кооперативного законодавства та співпраці кооперативних систем з державою у вирішенні економічних і соціальних завдань.


Примітки

* Субетто А.И. Россия и человечество на перевале истории в предверии третьего тысячелетия [Электронный ресурс] /  А.И. Субетто. – Режиим доступу: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00160174.htm >>