УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ

Науковий електронний журнал

Засновники:

Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)
Полтавський університет економіки і торгівлі

Видається за рекомендацiєю вченої ради Полтавського унiверситету економіки і торгівлі.

Заснований у травні 2008 року.

Виходить двічі на рік.

Журнал «Українська кооперація» є науковим виданням у галузях науки: філософії, економічної теорії, історії, економіки, педагогіки.

У журналі розміщуються статтi та повідомлення про новi теоретичнi та практичнi результати в зазначених вище галузях науки стосовно історичного та сучасного розвитку споживчої кооперації та кооперативного руху в Україні і світі. В ньому також робляться огляди сучасного стану розробки наукових проблем розвитку вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, інформація про наукові й методичні конференцiї, присвячені проблемам кооперації. Журнал також містить наукові статті і повідомлення з питань управління і розвитку освіти в системі споживчої кооперації, публікації про кооперативний рух з інших періодичних друкованих і електронних видань.

Роздiли журналу:

Наукові статті та повідомлення подаються у рубриках:

      

Шановні автори! Журнал «Українська кооперація» є науковим електронним виданням у якому оприлюднюються наукові статті і повідомлення з питань історії, сучасного стану діяльності споживчої кооперації та аналізу перспектив розвитку кооперативного руху в Україні та країнах світу.

Зміст і висновки наукових статей і інформаційних матеріалів повністю подаються в авторській редакції і не підлягають редагуванню, скороченню та змінам. Вони можуть супроводжуватися коментарями редакційної колегії журналу, або дискусійними статтями інших авторів, але право робити остаточні висновки з піднятих у оприлюднених матеріалах проблем редакція надає читачеві.

Журнал розміщується в мережі Інтернет 2 рази на рік.

Оприлюднення статей та повідомлень здійснюється безкоштовно. Авторські гонорари не виплачуються.

При поданні матеріалів до редколегії необхідно дотримуватися таких правил:

  1. Тексти статей і повідомлень повинні супроводжуватися відомостями про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, посада і місце роботи, наукові ступені і звання, адреса, телефони, електронна пошта.
  2. Обсяг поданих статей має становити до 20 сторінок (повідомлень – до 10) формату А-4 при інтервалі між рядками 1,5, набраних шрифтом Times New Roman -14. Набір посилань на джерела і літературу слід робити шрифтом Times New Roman – 12. Списки джерел і літератури виконуються через 1 інтервал.
  3. Вміщені в поданих матеріалах таблиці, графіки, рисунки мають супроводжуватися посиланнями на джерела, які вміщуються під ними.
  4. Виклад статті повинно бути ясним, стиснутим, без довгих вступів і повторень.
  5. Стаття має бути ретельно вивірена автором. Слід обов'язково вказувати джерело цитати текстових та цифрових даних згідно правил оформлення посилань на літературу та джерела. Нумерація посилань на джерела і літературу в тексті статті здійснюється в порядку їх використання у такому виді: [7, с. 345], де перша цифра вказує на назву джерела, яке використовується, а інші символи означають номер сторінки, на якій надруковані цифрові дані, або цитати, що використані. При посиланні на сайти мережі Інтернет у квадратних дужках ставиться тільки номер посилань на сайт, адреса якого вміщується в списку джерел і літератури.
  6. Редакція журналу не приймає для розміщення наукові статті і повідомлення, які раніше були надруковані у наукових журналах, розміщувалися в електронних виданнях або подані до друку (розміщення) разом із поданням до нашого журналу. Відповідальність за виконання цієї вимоги несе автор. Оприлюднені в журналі «Українська кооперація» наукові статті та повідомлення можуть бути подані авторами для розміщення в друкованих наукових виданнях з посиланням на адресу сайту журналу.
  7. Скорочення (крім загальноприйнятих) не допускаються.
  8. За згодою автора редакція може скоротити подану статтю та зробити в ній виправлення.
  9. Статті (повідомлення) авторами надсилаються на електронну адресу журналу: coop.magazine@uccu.org.ua. Редакція повідомляє автора про отримання статті (повідомлення) та рішення про її розміщення на сайті журналу.
  10. Статті, оформлені з порушенням цих правил, не розглядаються.