До змісту

ЕКОНОМІКА

Н. І. Дуляба,
асистент Львівської комерційної академії

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Господарська діяльність кооперативних торговельних підприємств здійснюється в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища. Перед підприємствами виникають нові проблеми, які в значній мірі відрізняються від господарської ситуації минулого. Під впливом динаміки ринкових змін виникають нові труднощі, пов'язані з завоюванням ринку, вивченням та задоволенням споживчого попиту, нестачі фінансових ресурсів і їх оптимального використання.

Аналіз досвіду економічних реформ показав, що ефективність роботи господарюючого суб’єкта в значній мірі залежить від стану планування. Особливого значення набуває проблема формування нової вітчизняної моделі планування, її методологічного, методичного та інформаційного забезпечення.

У сучасних умовах, коли становище багатьох підприємств споживчої кооперації вкрай нестійке, планування повинно бути першочерговим завданням у процесі управління. Для кооперативних торговельних підприємств це особливо актуально, оскільки при переході до ринку планування їх діяльності, успадковане з радянського досвіду, виявилось малоефективним. Це відбулось унаслідок поверхневого сприйняття ринкової економіки, нерозуміння проблем, які виникли з її утвердженням, шляхів їх вирішення та інших обмежуючих факторів. Органам управління на всіх рівнях необхідна чітка система планування, яка б дозволила передбачити негативні тенденції розвитку, наслідки нововведень. У разі стабілізації ситуації в економіці розширюються можливості виявлення закономірностей і тенденції економічного розвитку, підвищується міра передбачуваності та поведінки господарюючих суб’єктів. При цьому посилюється потреба в більш глибокій і всебічній розробці економічної політики підприємств споживчої кооперації, що в значній мірі впливає на систему планування.

Оцінюючи планову діяльність кооперативних торговельних підприємств у сучасних умовах, визначені характерні відмінності, зокрема:

Таким чином, можна стверджувати про існування позитивного досвіду організації планової роботи на торговельних підприємствах споживчої кооперації. Однак плани часто є неякісними, що відображається в низькій їх напруженості, обґрунтованості, точності, економічності та гнучкості. Важливою проблемою, що перешкоджає підвищенню якості планів кооперативних підприємств в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища вважається недостатнє інформаційне забезпечення процесу планування. Планування вимагає великих знань. Знання про закономірності, відносини, цілі, обмеження, ринки, товари, альтернативні дії, наслідки дій чи людей можуть сприйматись тільки як основа пізнання. Інформація, яка вимагається для розробки планів, дозволяє уявно зробити чи передбачити уявні дії.

Джерел отримання інформації для здійснення процесу планування на підприємствах торгівлі є багато. Їх можна чітко розмежувати на внутрішні та зовнішні.

Як правило, більшість необхідної інформації отримується із зовнішніх джерел. Джерелами внутрішньої інформації торговельних підприємств вважаються облікові та позаоблікові дані. До облікових, у свою чергу, відносяться дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліків і їх звітність. Дані бухгалтерського обліку дають об’єктивну кількісну характеристику різноманітних господарських операцій, узагальнену характеристику всієї сукупності господарських засобів за їх складом і розміщенням, за джерелами утворення та цільовим призначенням. Для цього застосовують методи наскрізного та безперервного спостереження, суворе документування, систематизацію на рахунках, групування в балансі й інших звітних таблицях. Дані бухгалтерської та фінансової звітності специфічні, оскільки такі звіти є обов’язковими і їх достовірність контролюється законодавчо. Крім того, дані бухгалтерського та статистичного обліку є ретроспективними – через обов’язковість тривалого зберігання такі дані можуть бути доступними у майбутньому. Ще одна особливість даних і звітів бухгалтерського та статистичного обліку – це універсальність для підприємств будь-якої форми власності. Тобто незалежно від обраної форми бухгалтерського обліку, методів обробки такої інформації, для внутрішніх користувачів вона повинна бути зрозумілою.

Дані оперативного обліку хоч і не є обов’язковими і суворо регламентованими, не менш важливі у процесі планування. На практиці керівники різних рівнів здійснюють щоденні записи про певні аспекти діяльності підприємства, аналізують їх, роблять висновки. Така інформація дозволяє на основі виявлених тенденцій і закономірностей прийняти управлінське рішення, є основою для розробки оперативних планів торговельних підприємств.

Облікові дані відображають фактичний стан господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі і є її інформаційною моделлю.

До позаоблікових даних належать матеріали зборів трудових колективів, матеріали конференцій, перевірок контролюючих органів, матеріали доповідних записок, комітетів тощо. Також важливу роль тут відіграє тісна співпраця із колективом, адже часто працівники підприємства з огляду на особисті характеристики, такі як досвід, знайомства, хобі, громадська робота, політичні уподобання можуть бути достатньо поінформовані щодо напряму, який вивчається підприємством.

Зовнішня інформація є, як правило, роззосереджена в кількох джерелах. До основних джерел зовнішньої інформації, яка забезпечує процес планування діяльності торговельних підприємств, відносяться: статистичні збірки даних, дані перепису населення; книги, каталоги, проспекти; річні фінансові звіти підприємств (оприлюднення яких не порушує чинне законодавство); результати конкурсів, тендерні пропозиції; інформація бірж, банків, галузева; таблиці курсів акцій; судові рішення; дані періодичного друку, зокрема спеціалізовані; дані міжнародних організацій, таких як ООН, Міжнародного валютного фонду, Європейської організації по співпраці та розвитку, Ради Європи; результати наукових досліджень; мережа Інтернет і інші джерела [1].

Особливу роль із перелічених вище джерел інформації відіграють багаточисельні видання економічного та спеціального змісту, таких як газети, журнали, інформаційно-аналітичні бюлетені, тобто, так звані, офіційні видання. Також до цієї групи інформаційних джерел відноситься синдикативна інформація. "Це первинна інформація, яку спеціальні інформаційно-консультаційні організації збирають, обробляють, а потім продають своїм передплатникам" [1, с. 37]. Така інформація є, як правило, не дорогою і високоякісною, оскільки її збір ґрунтується на відпрацьованій системі.

Важливо відмітити особливість інформації, отриманої шляхом проведення спеціальних обстежень і опитувань. Для цього, як правило, залучаються спеціалізовані підприємства, які володіють досвідом і методикою збору інформації. Проте така інформація може бути отримана і шляхом самостійного збору, наприклад, працівниками відділу маркетингу, комерційного відділу тощо.

Велике значення в інформаційному забезпеченні процесу планування посідають інформаційні технологій, які є засобом отримання інформації та її переробки. Застосування електронно-обчислювальної техніки дозволяє поглибити економічний аналіз підприємства, застосувати більш трудомісткі методи його проведення, спрощуючи таким чином планову роботу.

Загальнодоступними стають такі системи підтримки прийняття рішення, які можуть використовуватись у плануванні, як "Симплан" – для корпоративного планування, "Прожектор" – фінансового планування, "Експрес" – фінансів, маркетингу, "BIS" – керування бюджетом. Також в Україні поширені такі програмно-технологічні комплекси, як ГАЛАКТИКА, R/3, БЕСТ-Ф, що базуються на автоматизованих системах управління і передбачають модулі аналізу фінансової та господарської діяльності [2, с. 22].

Отже, процес планування діяльності торговельних підприємств у повній мірі може бути забезпечений інформацією. Проте в практичній діяльності керівниками та спеціалістами економічного напрямку підприємств споживчої кооперації в значній мірі недовикористовується інформація для здійснення процесу планування про зовнішнє середовище. Зокрема, на основі аналізу забезпечення планової діяльності кооперативних торговельних підприємств зовнішньою інформацією визначено, що насамперед останніми використовується інформація, отримана із періодичних видань, бюлетенів, вісників і інших галузевих видань. При цьому можна стверджувати про відсутність поінформованості про конкурентне середовище. Відтак конкурентне середовище вивчається найчастіше за рахунок ознайомлення з асортиментною, ціновою, кадровою політикою , методами форм і продажу виключно візуально, а іноді зовсім пасивно, тобто шляхом усвідомлення існування підприємств-конкурентів. Практично не вивчаються в плановій роботі кон’юнктурні огляди регіонального споживчого ринку і не застосовуються дослідження конкурентів шляхом спеціально проведених досліджень. Відтак планова робота кооперативних торговельних підприємств потребує негайного вдосконалення завдяки створенню необхідних умов, проведення організаційних заходів і надання фінансових ресурсів для отримання повної і достовірної інформації про фактори зовнішнього середовища та їх врахування в процесі розробки планів.

Література
  1. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА. – М., 2003. – 259 с.
  2. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.
До змісту