До змісту

ЕКОНОМІКА

І. В. Білозерова,
провідний спеціаліст з реєстраторської діяльності комерційного банку

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІН В ЗАКОНОДАВЧОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ НА ВІТЧИЗНЯНІ БАНКИ В ТОМУ ЧИСЛІ КООПЕРАТИВНІ

17 вересня 2008 р. Верховна Рада України 358 голосами ухвалила один із найбільш очікуваних сьогодні законів – Закон «Про акціонерні товариства» [1]. Погоджуючись із думкою фахівців фондового ринку про значущість цієї події, автор  статті поставила метою дослідити її вплив на банківський сектор України в цілому та на АБ банку «Укоопспілка», який є єдиним галузевим банком, що діє в рамках споживчої кооперації України.

За офіційним даними, кількість акціонерних товариств (АТ) в Україні зараз становить близько 32 тис., з них 11 тис. – відкриті акціонерні товариства (ВАТ) і майже 21 тис. – закриті акціонерні товариства (ЗАТ). В них зосереджено понад 60 % промислово-виробничого потенціалу та вони виробляють майже 75 % ВВП України [4]. За статистикою Національного Банку України, що наведена на його офіційному сайті в розділі «Основні показники діяльності банків України» станом на листопад 2008 р. в Україні зареєстровано 197 банків, з яких 181 провадили банківську діяльність.  Відмітимо, що 112 з них зареєстровано в м. Києві та Київський області [3].

Проведемо аналіз статистичних даних Національного Банку України, тих, що розміщені у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а також даних річної регулярної інформації банків-акціонерних товариств за 2007 р. і даних зі стрічки новин   за період з січня по грудень 2008 р. за ознаками: організаційно-правова форма, форма існування акцій, факти лістингу акцій банку як емітента.  Він показує, що за організаційно-правовою формою українські банки діляться на три групи (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація банків України за організаційно-правовою формою на початок 2008 р.
Кількість банків усього
У формі відкритого акціонерного товариства
У формі закритого акціонерного товариства
У формі товариства з обмеженою відповідальністю
181
114
37
30

Таблиця складена за джерелами: 3, 4.

Проте прийняття Заключних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу» (від 14 вересня 2006 р. № 133-V) [5] протягом 2008 р. частина банків прийняли рішення про організаційно-правову реорганізацію власної діяльності ще до набуття чинності Закону України «Про акціонерні товариства». На виконання вимог п. 2 розд. II, яким вносяться зміни в частині 1 Ст. 6 Закону України «Про банки й банківську діяльність» [2] відносно форми створення банків, а саме, що банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку, частина з них уже перетворилася із закритих у відкриті акціонерні товариства. Приклади такої організаційно-правової реорганізації наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Зміна організаційно-правової форми банками України у 2008 році
Назва банку
Дата реорганізації
Організаційно-правова форма
до реорганізації
після реорганізації

«Банк Петрокоммерц-Україна»

02.12.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«БМ Банк»

10.04.2008 р.
ТОВ
ВАТ
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
31.03.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК»

21.08.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«Старокиївський банк»

20.11.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«ХОУМ КРЕДІТ БАНК»

15.09.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«Металург»

14.09.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«Львів»

17.01.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

«Регіон-банк»

19.04.2008 р.
ЗАТ
ВАТ

Таблиця складена за джерелами: 3; 4.

Згідно зі Ст. 5 Закону «Про акціонерні товариства», який набуде чинності 30 квітня 2009 р., акціонерні товариства за типом  поділятимуться вже не на відкриті та закриті, а на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.  При цьому до приватного акціонерного товариства не може входити більше ста акціонерів. Таким чином, новий закон узгоджує діяльність  акціонерних товариств за формами власності відповідно до європейської практики. Наприклад, у Великобританії, відповідно до закону про компанії (Company Act) дозволено створення приватних компаній з обмеженою відповідальністю (Private Limited Company), кількість акціонерів має становити не більше 50, публічних компаній із обмеженою відповідальністю (Public Limited Company) та партнерств з обмеженою відповідальністю  (Limited Liability Partnership) [8]. 

Показово, що акціонерний банк споживчої кооперації України «Укоопспілка» був зареєстрований  Національним банком України 25.10.1993 р. як товариство з обмеженою відповідальністю, проте вже 4 липня 2007 р. за рішенням  загальних  зборів учасників  він був реорганізований у  відкрите  акціонерне  товариство  – АБ "Укоопспілка", що в більшій мірі відповідає особливостям економічних відносин у цій формі кооперативного сектора економіки.

Варто зазначити, що новостворені відкриті акціонерні товариства повинні не тільки змінити організаційно-правову форму, а й функціонувати відповідно до нового закону. У свою чергу, статути й інші внутрішні документи акціонерних товариств, утворених до набуття чинності цього закону, підлягатимуть приведенню у відповідність до його норм не пізніше, ніж протягом двох років з набуття чинності Закону «Про акціонерні товариства».

З огляду на викладене, щонайменше 30 банків, які зареєстровані як товариства з обмеженою відповідальністю та 37 банків у формі закритого акціонерного товариства, будуть реорганізовані вже за новим законом, якщо приймуть таке рішення. Банки, що функціонують як відкрите акціонерне товариство, мають строк 2 роки, щоб внести зміни в установчі документи.

За ознакою – форма існування акцій, банки розподіляються станом на 1 січня 2008 р. таким чином: акції  92 банків існують в документарній формі, акції 59  – в бездокументарній [4].  Проте Ст. 20 Закону   «Про акціонерні товариства» встановлено, що «акції в Україні існують виключно в бездокументарній формі» [1]. Це означає, що 92 банки, що діють, повинні впродовж двох років після набуття чинності цього Закону перейти на бездокументарні акції, а новостворені – впродовж шести місяців. Для існуючих товариств передбачено термін два роки, а для новостворюваних — шість місяців.  

Випуск акцій кооперативного АБ «Укоопспілка» зареєстрований у бездокументарній формі (дата реєстрації випуску 02.11.2006 р.) [4], тобто відповідає вимогам нового закону.

Відповідно до закону, публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Така вимога дозволить покращити ситуацію на ринку акцій, сприятиме підвищенню його ліквідності, а також прозорості та відкритості банківської діяльності як для акціонерів, так і для вкладників.

За даними, наведеними у інтернет-порталі Першої фондової торгівельної системи [7], наразі пройшли процедуру лістингу та торгуються на Фондовій біржі “ПФТС» акції лише двох банків: АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» та ВАТ «Райфайзен Банк Аваль».

Зауважимо, що існує кілька проблемних питань з переведенням випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму з документарної. За чинною депозитарною системою, для документарної форми ліцензована юридична особа-реєстратор на підставі договору на ведення реєстру власників, який вона укладає з акціонерним товариством-банком, відкриває особові рахунки власникам і стягує плату з акціонерного товариства. Натомість юридична особа-зберігач, яка обслуговує бездокументарну форму, укладає договір про відкриття рахунку у цінних паперах напряму з власником цих цінних паперів і стягує за це плату відповідно з власника акцій. Проаналізувавши кількісний склад в розрізі фізична/юридична особа власників іменних цінних паперів банків з даних річної інформації банків за 2007 р. [4], наведемо приклад банку ВАТ «Полтава-банк», у якому станом на звітну дату (31.12. 2007 р.) налічується 2714 фізичних і 45 юридичних осіб-власників акцій банку. Безперечно, до внесення відповідних змін у законодавство про національну депозитарну систему цей банк, як багато других банків, акції яких досі існують у документарній формі, не зможе забезпечити укладання договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у зберігача після переведення їх у бездокументарну форму з багатьох причин. Одна з причин, на думку автора, полягає у тому, що громадяни не готові платити установі, в якій обліковуються належні їй цінні папери, оскільки, по-перше, не звикли, по-друге – найчастіше ніколи не отримували на цей папір дивіденд. Друга причина – акціонерне товариство може вже не дорахуватися кількох своїх акціонерів і взагалі не скласти до купи весь реєстр власників. Тому, на думку автора, швидше за все, всі матеріальні втрати на забезпечення існування бездокументарної форми у зберігачів для таких банків сплатять самі банки або отримають у держави право вести реєстр самостійно.

Отже, велика кількість акціонерних товариств, а серед них 181 діючий банк,  постане перед необхідністю перетворення. Разом з цим кооперативний банк АБ «Укоопспілка» вже відповідає вимогам нового законодавства в частині організаційно-правової форми та за формою існування його акцій. Це стало можливим завдяки особливостям економічних відносин, які притаманні для кооперативної форми власності, а також демонструє те, що високий рівень соціалізації цих відносин відповідають корпоративному законодавству, що регулює відносини між акціонерами (пайовиками) у європейських країнах. 

Література
  1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р. № 514-VI.
  2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р.№ 2121-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 5–6. – Ст.30.
  3. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.
  4. Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів. – Режим доступу: http://smida.gov.ua
  5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу: Закон України від 14.09.2006р. № 133-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43, Ст.414.
  6. Офіційний сайт АБ «Укоопспілка». – Режим доступу: http://bankukoopspilka.kiev.ua.
  7. Інтернет-портал ПФТС. – Режим доступу: http://pfts.com.
  8. Company Act. – Режим доступу: http://www.azbukas.com/lawlinks.html.
До змісту