До змісту

ПЕДАГОГІКА

     О. О. Нестуля,
доктор історичних наук, професор кафедри філософії і політології, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України
     В. П. Косаріна,
кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів,
перший проректор Полтавського університету споживчої кооперації України

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ, СПРЯМОВАНА НА СПІВПРАЦЮ

Досягненню високої якості освітньої діяльності вищими навчальними закладами споживчої кооперації сприяє багаторічне співробітництво університету з коледжами і технікумами Укоопспілки. При університеті з червня 1995 р. успішно функціонує Полтавський навчальний комплекс Укоопспілки «Освіта», який забезпечив інтеграцію діяльності кооперативних вищих навчальних закладів України. Співпраця науково-педагогічних і педагогічних колективів університету та кооперативних технікумів і коледжів сприяла успішній реалізації засад багаторівневої вищої освіти, підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. Університетом спільно з кооперативними вищими навчальними закладами розроблені та впроваджені в навчальний процес інтегровані навчальні плани.

У 1996 р. Полтавський навчальний комплекс Укоопспілки «Освіта» об’єднав 14 коледжів і технікумів споживчої кооперації Лівобережної України. Склад Комплексу постійно поповнювався асоційованими членами і нині нараховує 46 вищих навчальних закладів.

Одним з досягнень в роботі Полтавського навчального комплексу «Освіта» є співпраця ректорату і кафедр університету з цикловими комісіями і дирекціями вищих навчальних закладів споживчої кооперації, що увійшли до складу Комплексу. Коледжі та технікуми, завдячуючи ініціативі ректорату університету та підтримці Правління Центральної спілки споживчих товариств України, отримали можливість направляти своїх випускників, які мають кваліфікацію молодшого спеціаліста, на продовження навчання в університеті. Сьогодні в університеті за інтегрованими планами без відриву від виробництва навчається понад 80 % загального контингенту студентів-заочників.

Така співпраця дозволила активно залучати інтелектуальний потенціал університету до навчального процесу, розробляти навчально-методичне забезпечення, спільно вирішувати проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст і бакалавр.

Об’єднання зусиль технікумів, коледжів і університету у пошуках можливостей поліпшення якості підготовки фахівців шляхом впровадження багатоступеневої вищої освіти дозволило забезпечити інтеграцію сучасних новітніх технологій, запровадити виконання спільних наукових розробок професорсько-викладацького складу університету та викладачів технікумів і коледжів з проблем організації та управління навчальним процесом за інноваційними технологіями.

Разом з Навчально-методичним Центром «Укоопосвіта» університет розробив і запровадив інтегровані навчальні плани з підготовки бакалаврів з числа випускників кооперативних коледжів і технікумів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Спільна цілеспрямована освітня діяльність вищих навчальних закладів, що входять до складу Полтавського навчального комплексу Укоопспілки «Освіта», проводиться за наступними напрямами.

Перший – підготовка нового покоління викладачів-педагогів для технікумів, коледжів та університету. З 2002 року Полтавський університет споживчої кооперації України розпочав підготовку викладачів спеціальних дисциплін за освітньо-професійною програмою магістра. Магістерська підготовка на базі вищої освіти без відриву від виробництва дозволила викладачам технікумів і коледжів одержати найвищий освітньо-кваліфікаційний рівень за фахом з одночасним поглибленим вивченням методики викладання спеціальних дисциплін. Крім того, під час навчання в магістратурі викладачі мають можливість підготуватися до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови.

Другий – навчання найбільш талановитих викладачів, які виявляють здібності та бажання до наукових досліджень, в аспірантурі університету. Це дозволило помітно зміцнити творчі зв’язки науково-педагогічних працівників випускаючих кафедр університету зі своїми колегами з технікумів і коледжів, а головне – об’єднати зусилля вищих навчальних закладів споживчої кооперації у пошуку шляхів і напрямів відродження діяльності кооперативних організацій і підприємств в умовах зростання конкуренції на ринку товарів і послуг.

Третій – інформатизація освітньої діяльності університету коледжів і технікумів споживчої кооперації, яка зумовлює постійну і зростаючу необхідність використання об’єктивної, повної і точної інформації в процесі прийняття рішень, а також підготовки і використання документів, що поєднують інформацію різноманітних типів і видів та застосовують комп’ютерні засоби створення і передачі мультимедійних образів.

У рамках комплексу щорічно проводяться науково-методичні і практичні конференції, семінари та наради, засідання Ради Комплексу, працюють навчально-методичні комісії зі спеціальностей. На засіданнях Ради Комплексу обговорюються і схвалюються інтегровані навчальні плани зі ступеневої підготовки бакалаврів за напрямами «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Менеджмент», «Харчові технології та інженерія», зміст безперервної підготовки фахівців відповідно до стандартів вищої освіти, напрями перепідготовки педагогічних кадрів, запровадження інноваційних інформаційних технологій навчання студентів.

Студенти університету з числа молодших спеціалістів інтегрованої форми навчаються за окремим розкладом занять. За умови повної відповідності навчальних програм, ряд дисциплін (вища математика, математичне програмування, теорія ймовірності та математична статистика та ін.) вивчаються разом зі студентами I–II курсів основних потоків (лекційні заняття). Робочі навчальні програми з дисциплін, вивчення яких розпочалося в технікумах, коледжах і продовжується в університеті, узгоджуються з навчальними програмами з підготовки молодшого спеціаліста, що знаходить відображення в окремих тематичних планах (управлінський облік, облік у зарубіжних країнах та ін.). При продовженні вивчення студентами в університеті дисципліни «Інформатика» перевага віддається проведенню лабораторних занять, що націлені на освоєння студентами новітнього програмного забезпечення та інформаційних технологій. З дисциплін, що вивчаються студентами інтегрованої форми навчання окремо, проводяться лекційно-практичні, лекційно-семінарські заняття. Цікавий досвід проведення аудиторних занять зі студентами інтегрованої форми навчання має кафедра бухгалтерського обліку та аудиту. Особливістю проведення занять з цим контингентом студентів є відсутність чіткого розподілу лекційних і практичних занять. Заняття плануються як аудиторні і викладач самостійно залежно від рівня підготовки студентів, організує їх навчально-пізнавальну діяльність, орієнтуючись на особистість студента, його обізнаність з тих чи інших тем дисципліни з урахуванням сучасних наукових досягнень у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. З випускниками технікумів і коледжів більшість занять проводяться за комбінованою формою з елементами співбесіди, науково-практичної дискусії. Особлива увага приділяється поданню нового матеріалу та змін, що відбулися у нормативній базі, порівняльній характеристиці національного та міжнародного досвіду і т. ін. Такі заняття розглядаються не як надання первинних знань, а як підвищення кваліфікації молодшого спеціаліста і доведення його до рівня бакалавра. Випускники коледжів і технікумів, що вступають на навчання до університету, мають певний практичний досвід і теоретичну базу, з цікавістю сприймають новий матеріал. Рівень успішності в таких групах, як правило, високий.

Сучасна матеріально-технічна база університету та високий професійний рівень викладачів, що стажувалися за кордоном, дозволяють активно використовувати інноваційні комп’ютерні технології навчання. Комп’ютер застосовується як інформаційне поле, як засіб для проведення наукових досліджень та самоконтролю студентів.

Студенти інтегрованої форми навчання на рівні спеціаліста та магістра навчаються за загальними освітньо-професійними програмами і навчальними планами протягом одного року разом зі студентами основного потоку.

Співробітництво університету з коледжами і технікумами Полтавського навчального комплексу Укоопспілки «Освіта» дозволило:

До змісту