До змісту

ЕКОНОМІКА

О. Г. Біла,
кандидат економічних наук, професор Львівської комерційної академії
І. Л. Боднарюк,
аспірант Львівської комерційної академії

ТОРГОВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Торгівля – основна галузь споживчої кооперації України. Вона пройшла складний процес трансформації в ринкову багатоукладну економіку та зазнала значних витрат: кількісно зменшилася мережа торговельних підприємств, інфляція і гіперінфляція знецінила власні обігові кошти, а тривала збитковість підприємств галузі призвела до повної втрати власних обігових коштів станом на 01.01.2000 р. у більшості обласних спілок споживчих товариств України [3, с. 99]. У процесі вдосконалення маркетингу, менеджменту й управління фінансами споживчій кооперації з часом вдалося змінити ситуацію на краще.

Проблеми та шляхи розвитку роздрібної торгівлі в Україні досліджували багато вітчизняних учених: В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, О. І. Бланк, Я. А. Гончарук, В. П. Косаріна, І. Т. Мазаракі та ін. У працях цих авторів розглядаються різні аспекти формування та використання потенціалу торговельних підприємств. Метою нашого дослідження є причинно-факторне розкриття і узагальнення тенденцій розвитку торгівлі в Україні і споживчій кооперації, зокрема, та визначення напрямів подальшого підвищення соціально-економічної ефективності функціонування кооперативної торгівлі.

В умовах розвитку ринкових відносин торгівля як важлива складова сфери економіки України набуває все більшого розвитку. На сучасному етапі споживчий ринок характеризується високим рівнем насиченості продовольчими та непродовольчими товарами, стабільним постачанням, що разом із підвищенням купівельної спроможності населення закріплює позитивну тенденцію росту обсягу роздрібного товарообороту (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообороту підприємств торгівлі України за 2000–2007 рр. [5]

За 20002007 рр. роздрібний товарооборот торговельних підприємств зріс у 6,7 рази. Варто зазначити, що за темпами росту товарообороту Україна випереджає сусідні країни Росію і Білорусь (табл. 1).

Таблиця 1
Індекси фізичного обсягу товарообороту за 2000–2007 рр. [5, 6, 7]
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Країни

1. Росія

109,0
111,0
109,3
108,8
112,5
112,8
113,9
116,0

2. Білорусь

111,8
128,2
111,5
110,3
111,5
120,0
117,4
115,3

3. Україна

108,1
113,7
115,0
120,5
121,9
123,4
126,4
129,5

У контексті розвитку торгівлі України споживча кооперація відіграє важливу роль, особливо у сільській місцевості. За досліджуваний період вона забезпечує стабільний ріст обсягу товарообороту (табл. 2). Таблиця 2

Таблиця 2
Роздрібний товарооборот торговельних підприємств споживчої кооперації України за 2000–2007 рр.
Роки
Роздрібний товарооборот
підприємств торгівлі, млн грн
Питома вага
роздрібного товарообороту
у сільській місцевості, %
Частка товарообороту
споживчої кооперації
у роздрібному товарообороті
України, %
всього
у тому
числі у
сільській
місцевості
2000
1283,4
743,1
57,9
4,8
2001
1331,0
780,0
58,6
4,2
2002
1403,5
801,4
57,1
3,8
2003
1510,0
1055,3
55,7
2,9
2004
1711,4
1212,9
56,2
3,3
2005
2130,4
1446,1
55,4
2,8
2006
2431,1
1614,5
54,8
2,4
2007
2727,0
1833,6
55,0
1,9
2007 р. у % до 2008 р.
212,5
246,8

Водночас темпи росту товарообороту підприємств споживчої кооперації значно нижчі, ніж загалом по підприємствах торгівлі України (рис. 2), що й зумовило суттєве зниження його частки у загальному товарообороті підприємств торгівлі України (табл. 2).

Рис. 2. Темпи росту роздрібного товарообороту підприємств торгівлі України і споживчої кооперації за 2007 р.

Позитивний вплив на ріст роздрібного товарообороту підприємств торгівлі в Україні мають: збільшення кількості універсальних магазинів (універсамів, супермаркетів), добре оснащених сучасним холодильним і технологічним устаткуванням; упровадження нових форм торгівлі; рекламні та заохочувальні заходи тощо. Вони сприяють також зниженню витратомісткості товарообороту, збільшують фінансові можливості подальшого розвитку галузі.

Водночас необхідно зауважити, що висока конкурентоспроможність універсальних магазинів, розташованих в обласних і районних центрах, все більше поглинає ринок, призводить до зменшення кількості малих підприємств, діяльність яких пов’язана з високою витратомісткістю і збитковістю. Особливо це стосується мережі торговельних підприємств споживчої кооперації, де за 20012007 рр. кількість торговельних підприємств скоротилася в 2,1 рази з 27,8 тис. одиниць на 01.01.2001 р. до 13,2 тис. одиниць на 01.01.2008 р., що не могло не вплинути на темпи росту роздрібного товарообороту (рис. 2). Завдяки покращенню транспортної інфраструктури населення, яке проживає в сільській місцевості, має можливість закуповувати товари в універсальних магазинах районних і обласних центрів, що також не сприяє збереженню та розвитку мережі кооперативних підприємств.

Відносно низькі темпи росту роздрібного товарообороту підприємств споживчої кооперації зумовлені ще й тим, що вони зайняті здебільшого продажем витратомістких товарів першої необхідності та повсякденного вжитку, на які торговельна надбавка переважно є низькою. Унаслідок цього середній рівень доходів у відсотках до товарообороту продовж 20002006 рр. був нижчим за рівень витрат, що не сприяло інноваціям у торговельну галузь. Лише в 2007 році рівень доходів від продажу товарів перевищив рівень витрат на 0,21 % до товарообороту і становив 15,50 % (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка рівня доходів і витрат у відсотках до товарообороту торговельних підприємств споживчої кооперації за 2000-2007 рр.

У ситуації, що склалася, і доходи і витрати мають тенденцію до зниження. Тому потрібно проводити належну цінову політику та шукати способи зниження витрат.

Певну конкуренцію споживчій кооперації становлять також приватні підприємці, які на невеликих торговельних площах реалізують сільському населенню як продукти харчування, так і промислові товари, а діяльність таких підприємств не завжди є прозорою.

З огляду на вищезазначений аналіз тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та враховуючи важливу соціально-економічну роль споживчої кооперації в обслуговуванні сільського споживача, можна визначити такі напрями підвищення соціально-економічної ефективності функціонування кооперативної торгівлі.

 1. Надалі вдосконалювати структуру мережі торговельних підприємств і впроваджувати якісно нові системи обслуговування ринкового типу. Розширити мережу коопмаркетів із широким асортиментом товарів і максимальними зручностями для покупців. Розвинути широку систему бонусів від виробників і постачальників, надавати маркетингові послуги, рекламу, аукціони.
 2. Підвищити роль кооперативної оптової ланки та забезпечити її інтеграцію з роздрібною мережею у формуванні товарних ресурсів і централізованого постачання, що знизить витратомісткість обороту та прискорить оборотність товарів.
 3. Підвищити рівень фінансового менеджменту, економічно обґрунтованого планування доходів, витрат і прибутку, ресурсного забезпечення операційної діяльності та реальних інвестицій.
 4. Підвищити рівень факторного аналізу і контролю виконання плану економічного та соціального розвитку торговельних підприємств, їх фінансового стану. Своєчасно виявляти фінансові проблеми, вживати антикризові заходи і запобігати банкрутству підприємств.

Діяльність торговельної галузі споживчої кооперації за вказаними напрямами буде сприяти росту роздрібного товарообороту та прибутку, підвищить соціально-економічну ефективність її функціонування.

Література
 1. Апопій В. В. Сучаснi проблеми та стратегiчнi прiоритети розвитку внутрiшньої торгiвлi України // Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського. Серiя «Економiчнi науки». – 2005. – № 4. – С.145–153.
 2. Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: Монографія. – К.: Наукова думка, 2003. – 332 с.
 3. Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 2001–2007 роки. – К.: Центральна спілка споживчих товариств України. – 2001–2007.
 4. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Техніка, 2006. – 602 с.
 5. Сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Министерство статистики и анализа Республики Бєларусь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.belstat.gov.by
 7. Федеральная служба государственной статистики (РФ). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/wps/portal
До змісту