До змісту

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ ТА АВТОРІВ

      

     С.Г. Бабенко,
доктор економічних наук, голова правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Шановні читачі журналу «Українська кооперація»!

З ініціативи вчених Полтавського університету споживчої кооперації України та Львівської комерційної академії, підтриманої Правлінням Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), започатковано видання наукового електронного журналу «Українська кооперація». Ця ініціатива відображає прагнення українських кооператорів до наукового осмислення історичного поступу та сучасного розвитку кооперативного руху в Україні і очевидно, що її успішне здійснення буде мати важливе значення не тільки для розвитку всіх напрямів і форм кооперативної діяльності, а й для подальшого вдосконалення суспільних відносин в країні в цілому.

Такі висновки засновників журналу та його редакційної колегії ґрунтуються на тому, що сучасний етап людської цивілізації, особливо це характерно для передових країн, все в більшій мірі характеризується подоланням ліберальних цінностей вільного ринку і конкуренції та встановленням суспільних відносин на принципах колективізму, соціальної справедливості, солідарності і взаємодопомоги, які зажди були і залишаються наріжними каменями кооперативних відносин. Саме тому, наукове обґрунтування та висвітлення історії і сучасності кооперативного руху в Україні та країнах світу на сторінках журналу буде сприяти як розв'язанню завдань розвитку власне кооперації, так і утвердженню в господарській практиці та свідомості читачів непересічного значення економічних і соціальних відносин соціального партнерства у розвитку економіки та становленні соціального суспільства.

Ставлячи перед журналом завдання з висвітлення результатів та висновків з наукових досліджень вчених у галузі виробничої, споживчої та кредитної кооперації, редакційна колегія покладає надію на те, що це видання також буде виконувати інтеграційну місію щодо згуртування всіх гілок української кооперації навколо єдиного центру – Національного кооперативного альянсу. Це, в свою чергу, буде сприяти зростанню економічного, соціального та політичного впливу кооперації на життя українського суспільства та нарощуванню її соціального і господарського потенціалу.

Завданням журналу є поширення наукових знань про утвердження в Україні приватної власності працівників, які використовують свою власність та беруть участь у економічних процесах на кооперативних принципах соціального партнерства. Його головною ідеєю є висновки теорії соціальної економії, що утвердження в Україні економічної демократії, заснованій на приватній власності працівників і плюралізмі форм власності є найважливішою умовою утвердження в Україні справжньої політичної демократії та соціальної справедливості, що має найважливіше значення для піднесення гідності кожного громадянина, єдності народу, відстоювання та зміцнення державної незалежності і соціального процвітання українства.

      

Шановні автори! Журнал «Українська кооперація» є науковим електронним виданням у якому оприлюднюються наукові статті і повідомлення з питань історії, сучасного стану діяльності споживчої кооперації та аналізу перспектив розвитку кооперативного руху в Україні та країнах світу.

Зміст і висновки наукових статей і інформаційних матеріалів повністю подаються в авторській редакції і не підлягають редагуванню, скороченню та змінам. Вони можуть супроводжуватися коментарями редакційної колегії журналу, або дискусійними статтями інших авторів, але право робити остаточні висновки з піднятих у оприлюднених матеріалах проблем редакція надає читачеві.

Журнал розміщується в мережі Інтернет 2 рази на рік.

Оприлюднення статей та повідомлень здійснюється безкоштовно. Авторські гонорари не виплачуються.

При поданні матеріалів до редколегії необхідно дотримуватися таких правил:

  1. Тексти статей і повідомлень повинні супроводжуватися відомостями про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, посада і місце роботи, наукові ступені і звання, адреса, телефони, електронна пошта.
  2. Обсяг поданих статей має становити до 20 сторінок (повідомлень – до 10) формату А-4 при інтервалі між рядками 1,5, набраних шрифтом Times New Roman -14. Набір посилань на джерела і літературу слід робити шрифтом Times New Roman – 12. Списки джерел і літератури виконуються через 1 інтервал.
  3. Вміщені в поданих матеріалах таблиці, графіки, рисунки мають супроводжуватися посиланнями на джерела, які вміщуються під ними.
  4. Виклад статті повинно бути ясним, стиснутим, без довгих вступів і повторень.
  5. Стаття має бути ретельно вивірена автором. Слід обов'язково вказувати джерело цитати текстових та цифрових даних згідно правил оформлення посилань на літературу та джерела. Нумерація посилань на джерела і літературу в тексті статті здійснюється в порядку їх використання у такому виді: [7, с. 345], де перша цифра вказує на назву джерела, яке використовується, а інші символи означають номер сторінки, на якій надруковані цифрові дані, або цитати, що використані. При посиланні на сайти мережі Інтернет у квадратних дужках ставиться тільки номер посилань на сайт, адреса якого вміщується в списку джерел і літератури.
  6. Редакція журналу не приймає для розміщення наукові статті і повідомлення, які раніше були надруковані у наукових журналах, розміщувалися в електронних виданнях або подані до друку (розміщення) разом із поданням до нашого журналу. Відповідальність за виконання цієї вимоги несе автор. Оприлюднені в журналі «Українська кооперація» наукові статті та повідомлення можуть бути подані авторами для розміщення в друкованих наукових виданнях з посиланням на адресу сайту журналу.
  7. Скорочення (крім загальноприйнятих) не допускаються.
  8. За згодою автора редакція може скоротити подану статтю та зробити в ній виправлення.
  9. Статті (повідомлення) авторами надсилаються на електронну адресу журналу: coop.magazine@uccu.org.ua. Редакція повідомляє автора про отримання статті (повідомлення) та рішення про її розміщення на сайті журналу.
  10. Статті, оформлені з порушенням цих правил, не розглядаються.